1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті http://bypeople.events/, щодо надання Інформаційних послуг фізичним особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах шляхом забезпечення участі Замовника у заходах ByPeople (Далі – Захід).

1.2. Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені нижче у цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір на надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та/або надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.


2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ


2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта – реальний публічний договір для надання інформаційних послуг.

Сайт – інтернет-сайт http://bypeople.events/, який використовується Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець використовуватиме відповідно до Договору.
Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, щодо надання участі Замовника у Заході.
Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій з 100% попередньої оплати Інформаційної послуги.

Виконавець – ТОВ "БайПіпл" або інша особа, яка має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.
Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.


3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ


3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінару за плату.

3.2. Вартість кожного виду інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір надання Інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Платежі за цим договором здійснюються одним із способів, що пропонуються Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які можуть включати:
– оплату електронними коштами;
– оплату через платіжні системи чи інтернет-банкінг;
– іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.


4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ


4.1. Виконавець надає доступ Замовнику до Інформаційних послуг, розміщених на Сайті, надає доступ для участі у Заході, за умови 100% передоплати цієї послуги.

4.2. Види та засоби оплати кожного виду Інформаційної послуги вказуються на Сайті.

4.3. Повернення коштів, сплачених за замовлені послуги, можливе в порядку, встановленому чинним законодавством за місцем реєстрації Виконавця та лише до отримання Замовником відповідних послуг. Надання Замовнику відповідних послуг (зокрема шляхом надання доступу до відповідного контенту) є підтвердженням належного виконання зобов'язань Виконавця.

4.4. Участь у вебінарі підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь у вебінарі надаються Замовнику шляхом їх надсилання на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним під час заповнення заявки на отримання Інформаційних послуг шляхом участі в онлайн-вебінарі.

4.5. Якщо протягом 2 робочих днів Замовник з тієї чи іншої причини не отримав підтвердження участі, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: office@bypeople.events

4.6. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення Заходу у строк, вказаний на Сайті.

4.7. Ця Оферта має силу акту про надання послуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акту.

4.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у Заході без повернення внесеної плати у разі порушення ним правил поведінки під час Заходу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу учасників, реклама, нецензурні висловлювання, будь-яка незаконна діяльність тощо.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


5.1 Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, він підлягає подальшому розгляду в судах України.

5.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5.3. Сторони погодились, що Виконавець не несе відповідальність за споживчі властивості та/або якість контенту та інформації, що доступна Замовнику через Сайт. Виконавець також не несе відповідальності за можливу неточність та/або неповноту такого контенту.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за перебої в наданні послуг (роботи Сайту), викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення. Однак Виконавець зобов'язується вжити релевантних заходів для запобігання подібних збоїв.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, понесені Замовником або третіми особами, а також за упущену вигоду в результаті використання Сайту.


6. ФОРС-МАЖОР


6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин, зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії у системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця (і/або ведучого вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти чи дії органів державного управління, прийняття законних чи підзаконних актів, що прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, та будь-які інші надзвичайні обставини.


6.2. Договори, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.


6.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти понад шість місяців, сторони у найкоротші терміни мають провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.


7 ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


7.1. Тільки зареєстровані на Сайті Замовники мають право використовувати інтерактивні ресурси та/або функції Сайту. Таке право обмежується можливістю використовувати відповідні ресурси Сайту виключно з метою особистого використання Замовником, для отримання Замовником нових знань та навичок.

7.2. Замовник має право використовувати ресурси та/або функції Сайту виключно способами, що не суперечать цій Оферті.

7.3. Права інтелектуальної власності на матеріали Сайту, ресурси, сервіси, якщо не вказано інше, належать Виконавцю, а в частині навчального інформаційного контенту, який доступний через Сайт, також авторам відповідного контенту.

7.4. Копіювання та/або поширення будь-яких матеріалів Сайту без письмової згоди Виконавця заборонено.

7.5. За умови попереднього сповіщення Виконавця, допускається часткове цитування матеріалів Сайту на нерегулярній основі з обов'язковим посиланням на джерело цитування (не більше 5% від загальної кількості відповідних матеріалів).

7.6. Всі назви, товарні знаки, символи та слогани, зареєстровані в установленому порядку, є власністю їх законних власників. У матеріалах Сайту можуть не використовуватися символи ® або ™ для їх позначення.

7.7. Замовник несе повну відповідальність за будь-яке можливе порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.


8 РЕКВІЗИТИ ТА КОНТАКТИ ВЛАСНИКА СЕРВІСУ


Власником сайту http://bypeople.events/ є ТОВ "БайПіпл".
Код ЄДРПОУ 45121829
IBAN UA 703052990000026003035029034
+38 (093) 653-56-70
soffice@bypeople.events